Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE GMINY W KUŚLINIE
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych) (Dz. Urz. UE L 119 ), zwanego dalej RODO informujemy, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kuślin z siedzibą w Kuślinie przy ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuślin, tel. 614472726, e-mail: urzad@kuslin.pl
2. Administrator – Wójt Gminy Kuślin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
Dariusza Parniewicza, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych telefonicznie pod nr 614472720, poprzez adres e-mail: iod@kuslin.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonania zadania realizowanego  w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe, po zrealizowaniu celu dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych, 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.Podanie  danych osobowych jest:
a) warunkiem prowadzenia spraw i wynika z przepisów prawa, 
b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy.
9. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 lipca 2019 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Zbigniew Heliński
Ilość wyświetleń: 420
03 sierpnia 2020 11:46 (Adrianna Rakowska) - Zmiana treści zakładki.
16 lipca 2019 11:53 (Zbigniew Heliński) - Dodanie nowej zakładki.